Zásady ochrany osobních údajů

Obecné

Dodržování zákonů o ochraně osobních údajů je pro společnost Regit GmbH nejen zákonnou povinností, ale také důležitým faktorem důvěry. Prostřednictvím následujících ustanovení o ochraně osobních údajů bychom vás proto rádi transparentně informovali o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které od vás shromažďujeme a zpracováváme v rámci těchto webových stránek, a o vašich právech.

 

Odpovědnost za zpracování údajů

 

Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg (dále jen "my"), jako provozovatel webových stránek www.mautpilot.cz , je odpovědnou osobou podle článku 4 č. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO = GDPR). V případě dotazů se můžete obrátit na adresu legal@mautpilot.cz.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH

Kontakt Maximilian Mayer

Von-Brettreich-Strasse 4

93049 Regensburg

Mail: verwaltung@sddsg.de

 

Práva subjektu údajů

Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se svými osobními údaji následující práva. Máte:

 • Právo na informace mimo jiné o kategoriích zpracovávaných údajů, účelech zpracování, době uchovávání a případných příjemcích v souladu s článkem 15 DSGVO.
 • Právo na opravu nebo výmaz nepřesných nebo neúplných údajů v souladu s články 16 a 17 DSGVO.
 • Právo na omezení zpracování za podmínek čl. 18 DSGVO.
 • Právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud bylo zpracování údajů provedeno na základě oprávněného zájmu.
 • Právo odvolat udělený souhlas s účinky do budoucna podle čl. 7 odst. 3 DSGVO.
 • Právo na přenositelnost údajů v běžném formátu podle čl. 20 DSGVO.
 • Podle článku 22 DSGVO máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. To zahrnuje také profilování ve smyslu čl. 4 č. 4 DSGVO.
 • Máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 77 DSGVO, a to zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

Postup

Pokud vůči nám uplatníte svá práva podle DSGVO, budeme zpracovávat údaje, které jste nám v rámci tohoto procesu předali, abychom vyhověli vašemu nároku.

údaje, které nám předáte, a údaje, které vám obratem předáme, budeme následně uchovávat pro účely dokumentace až do uplynutí promlčecí lhůty podle právních předpisů (3 roky).

Právním základem pro zpracování a uchovávání údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem na zpracování údajů). Oprávněný zájem vyplývá z naší povinnosti vyhovět vaší žádosti a z potřeby obhájit se v případném řízení o pokutě tím, že prokážeme, že jsme vaší žádosti řádně vyhověli.

Proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku za podmínek čl. 21 DSGVO. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži. Rádi bychom však upozornili, že zpracování vašich údajů za účelem prokázání souladu s právy subjektu údajů je povinné ve smyslu čl. 21 odst. 1 DSGVO, protože jiné důkazní prostředky neexistují nebo nejsou stejně vhodné.

Opatření na ochranu údajů

Naše webové stránky a další systémy - a tedy i vaše údaje - zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření neoprávněnými osobami. Vaše osobní údaje jsou přenášeny zejména prostřednictvím internetu v zašifrované podobě. K tomuto účelu používáme kódovací systém TLS (Transport Layer Security).

Přenos informací přes internet však není nikdy zcela bezpečný, a proto nemůžeme stoprocentně zaručit bezpečnost dat přenášených našimi webovými stránkami.

Způsoby zpracování dat

Zdroje a kategorie osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro vznik, obsah nebo změnu smluvního vztahu mezi námi a vámi (inventární údaje). Inventurní údaje mohou být zejména: Jméno, titul, kontaktní údaje (poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa), datum narození atd.

Dále zpracováváme vaše údaje o používání. údaje o používání jsou údaje, které vznikají na základě vašeho chování při používání naší webové nabídky a našich služeb, zejména vaše IP adresa, začátek a konec vaší návštěvy našich webových stránek a informace o tom, jaký obsah jste na našich webových stránkách navštívili.

Výše uvedené údaje shromažďujeme buď přímo od vás (např. při návštěvě webových stránek), nebo v rozsahu povoleném zákony o ochraně osobních údajů od třetích stran nebo z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstříky a rejstříky sdružení, tisk, média, internet).

Předávání údajů do třetích zemí mimo EU

Všechny informace, které od vás nebo o vás obdržíme, jsou zpravidla zpracovávány na serverech v Evropské unii. Vaše údaje budou předávány do třetích zemí nebo zpracovávány ve třetích zemích bez vašeho výslovného souhlasu pouze tehdy, pokud je to stanoveno nebo povoleno zákonem, pokud je ve třetí zemi zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů nebo pokud existují smluvní závazky prostřednictvím tzv. standardních doložek EU o ochraně údajů.

Upozorňujeme, že USA patří mezi tzv. nebezpečné třetí země. Pokud jsou osobní údaje předávány do USA, existuje riziko, že k nim budou mít přístup americké bezpečnostní orgány na základě zákona o cloudu. Občané EU nemají proti těmto opatřením v USA ani v EU žádné účinné právní prostředky.

Zpřístupnění údajů, zpracování objednávek

Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme třetím stranám bez povolení. Vaše údaje však můžeme sdělit třetím stranám, zejména pokud jste s jejich sdělením souhlasili, pokud je toto sdělení nezbytné pro splnění našich právních povinností nebo pokud jsme oprávněni nebo povinni údaje sdělit na základě právních předpisů nebo úředních či soudních příkazů. To může zahrnovat zejména zveřejnění pro účely vymáhání práva, bezpečnostní účely nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.

Vaše údaje můžeme také předat externím poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem a podle našich pokynů (zpracovatelé), abychom zjednodušili nebo ulehčili vlastní zpracování údajů. Každý zpracovatel je vázán smlouvou podle článku 28 DSGVO. To zejména znamená, že zpracovatel musí poskytnout dostatečné záruky, že provede vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování probíhalo v souladu s požadavky DSGVO a byla zaručena ochrana vašich práv jako subjektu údajů. I přes pověření zpracovatelů zůstáváme správcem vašich osobních údajů ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů.

účel zpracování údajů

údaje zásadně používáme pouze k účelu, pro který byly od vás shromážděny. údaje můžeme dále zpracovávat pro jiný účel, pokud tento jiný účel není neslučitelný s původním účelem (čl. 5 odst. 1 písm. c) DSGVO).

Doba skladování

Pokud není v podrobnostech uvedeno jinak, uchováváme údaje, které jsme od vás získali, pouze po dobu, která je nezbytná pro daný účel, pokud neexistují zákonné povinnosti uchovávat údaje, např. na základě obchodního nebo daňového práva, které brání jejich vymazání.

Jednotlivé činnosti zpracování

V následujícím textu bychom vám rádi co nejtransparentněji představili, jaké údaje od vás zpracováváme, při jaké příležitosti, na jakém základě a za jakým účelem.

Soubory protokolu serveru

Při každém vyvolání webové stránky a při každém načtení dat ze serveru se automaticky přenášejí obecné informace na server, který data poskytuje. Tento přenos dat probíhá automaticky a je základní součástí komunikace mezi zařízeními na internetu.

Standardně přenášené údaje zahrnují mimo jiné tyto informace: Vaši IP adresu, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému (tzv. user agent), internetovou stránku, ze které jste přistupovali (tzv. referer), datum a čas požadavku (tzv. timestamp). Kromě toho se v rámci tohoto požadavku zaznamenává stav http a množství přenesených dat.

Tyto informace jsou serverem zaznamenány, uloženy do tabulky a krátkodobě uloženy (tzv. soubory protokolu serveru). Analýzou těchto souborů protokolů jsme schopni odhalit a následně odstranit chyby na webových stránkách, zjistit využití webových stránek v určitých obdobích a na základě toho provést úpravy nebo vylepšení a také zajistit bezpečnost serveru tím, že jsme schopni vysledovat, ze kterých IP adres byly na náš server provedeny útoky.

Vaše IP adresa je uložena pouze po dobu, kdy používáte webové stránky, a poté je okamžitě vymazána nebo částečně znemožněna jejím zkrácením. Zbývající údaje se ukládají po omezenou dobu (obvykle 7 dní).

Právním základem pro použití souborů protokolu serveru je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem na zpracování údajů). Oprávněný zájem vyplývá z nutnosti provozu a údržby našich webových stránek, jak jsme vysvětlili výše. Proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku za podmínek čl. 21 DSGVO. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži. Rádi bychom však předem upozornili, že zpracování vašich údajů v souborech protokolu serveru je povinné ve smyslu čl. 21 odst. 1 DSGVO, protože jinak by webové stránky nemohly být vůbec provozovány.

Soubory cookie a webové úložiště

Ke zlepšení uživatelské přívětivosti našich webových stránek používáme takzvané "cookies" nebo "webové úložiště" vašeho prohlížeče.

Soubory cookie

Co jsou to soubory cookie

Velmi zjednodušeně řečeno je soubor cookie malý textový soubor, který ukládá údaje o navštívených webových stránkách. Soubory cookie lze používat mnoha způsoby. Mohou například ukládat jakýsi "uživatelský profil", tj. například váš preferovaný jazyk a další nastavení stránek, které naše webové stránky potřebují k tomu, aby vám mohly poskytovat určité služby. Soubor cookie je uložen ve vašem koncovém zařízení a může nám také pomoci rozpoznat vás, když se vrátíte na naše webové stránky.

Soubory cookie nám také mohou umožnit získat informace o vašich oblíbených aktivitách na našich webových stránkách, což nám umožní přizpůsobit naše webové stránky vašim individuálním zájmům nebo dokonce zvýšit rychlost navigace na našich webových stránkách.

Jak se můžete vyhnout souborům cookie

Soubory cookie můžete kdykoli ručně odstranit v bezpečnostních nastaveních prohlížeče.

Ukládání souborů cookie však můžete také zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu nebo že se mohou vyskytnout chyby v prezentaci a používání webových stránek.

Soubory cookie třetích stran

Je možné, že poskytovatelé třetích stran, s jejichž pomocí vytváříme a provozujeme naše stránky, zejména prostřednictvím tzv. plug-inů (viz níže v části "Služby třetích stran"), nezávisle ukládají své vlastní soubory cookie na vaše koncové zařízení. Pokud si přejete přijímat pouze naše vlastní soubory cookie, ale ne soubory cookie od těchto třetích stran, můžete ukládání těchto souborů cookie zabránit výběrem příslušného nastavení prohlížeče "Blokovat soubory cookie od třetích stran".

Které soubory cookie se používají

Které soubory cookie přesně používáme, najdete v seznamu níže.

Právní základ

Právním základem pro používání souborů cookie, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek (např. soubor cookie nákupního košíku, soubor cookie relace), je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem na zpracování údajů). Oprávněný zájem vyplývá z naší potřeby nabídnout vám funkční webové stránky. Soubory cookie jsou k tomu nezbytné, protože jsou nedílnou součástí současné internetové technologie a bez nich by mnoho funkcí současných webových stránek nebylo k dispozici. Proto potřebujeme soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout webové stránky v reakci na vaši žádost.

Proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku za podmínek čl. 21 DSGVO. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Rádi bychom však upozornili, že zpracování vašich údajů v určitých souborech cookie je povinné ve smyslu čl. 21 odst. 1 DSGVO, protože jinak nelze webové stránky vůbec provozovat a nemáme technickou možnost zabránit nastavení souborů cookie na některých jednotlivých koncových zařízeních. Můžete to však udělat sami v prohlížeči. Další informace o tomto postupu naleznete v pokynech pro váš prohlížeč.

Právním základem pro používání souborů cookie, které nejsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby). Při prvním vstupu na webové stránky vás požádáme o souhlas s použitím souborů cookie, které nejsou nezbytně nutné, prostřednictvím zprávy zobrazené na obrazovce. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna vymazáním všech souborů cookie ve svém prohlížeči. Jak to udělat v prohlížeči, najdete v pokynech k prohlížeči.

Webové úložiště

Co je webové úložiště

Webové úložiště je technika pro webové aplikace, která ukládá data ve webovém prohlížeči. Webové úložiště lze zjednodušeně označit za další vývoj souborů cookie, ale v několika ohledech se od nich liší.

Na rozdíl od souborů cookie, ke kterým má přístup server i klient, je webové úložiště zcela pod kontrolou klienta. To znamená, že data nejsou přenášena na server při každém vyvolání webové stránky. Přístup probíhá výhradně lokálně prostřednictvím skriptů na webových stránkách. Konkrétně to znamená, že přístup třetích stran k uloženým informacím prostřednictvím webových stránek je vyloučen. K lokálně uloženým datům máte přístup pouze vy a my.

Právní základ

Právním základem pro použití webového úložiště, které je nezbytně nutné pro fungování webových stránek, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem na zpracování údajů). Oprávněný zájem vyplývá z naší potřeby nabídnout vám funkční webové stránky. Webové úložiště je k tomu nezbytné, protože je nedílnou součástí současné internetové technologie a bez něj by mnoho funkcí současných webových stránek nebylo k dispozici. Proto potřebujeme webové úložiště, abychom vám mohli poskytnout webové stránky v reakci na vaši žádost.

Proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku za podmínek čl. 21 DSGVO. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Rádi bychom však upozornili, že zpracování vašich údajů v internetovém úložišti může být povinné ve smyslu čl. 21 odst. 1 DSGVO, protože jinak nelze webové stránky vůbec provozovat a nemáme technickou možnost zabránit jejich používání na určitých jednotlivých koncových zařízeních. Můžete to však udělat sami v prohlížeči. Další informace o tomto postupu naleznete v pokynech pro váš prohlížeč.

Právním základem pro použití webového úložiště, které není nezbytně nutné pro fungování webových stránek, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby). Při prvním vstupu na webové stránky vás požádáme o souhlas s použitím těchto údajů prostřednictvím textové zprávy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna vymazáním všech souborů cookie ve svém prohlížeči. Jak to udělat v prohlížeči, najdete v pokynech k prohlížeči.

Kontakt

Naše webové stránky nabízejí způsoby, jak nás kontaktovat přímo. Tím, že nás kontaktujete, souhlasíte se zpracováním a uchováváním vašich předaných údajů (zejména vaší e-mailové adresy) za účelem vyřízení vaší žádosti. Proti tomuto zpracování můžete kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucna. Použijte prosím naše kontaktní údaje v tiráži. Vezměte však prosím na vědomí, že v takovém případě již nebudeme vaši žádost zpracovávat.

údaje, které nám zašlete, zpracováváme výhradně do doby, než bude dosaženo účelu vašeho kontaktu, pokud zákonné lhůty pro uchovávání údajů nestanoví jinak. Pokud je účelem vašeho kontaktu uplatnění práv subjektu údajů, platí ustanovení v části "Vaše práva jako subjektu údajů".

Požadujeme od vás následující povinné informace:

 • Jméno: Tento údaj je pro nás nezbytný, protože v rámci odborné

korespondence přikládáme důležitost osobní adrese. Vaše údaje používáme výhradně k tomuto účelu.

Právním základem pro použití údajů, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktu, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO (souhlas subjektu údajů). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Právním základem pro zpracování povinných údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem na zpracování údajů). Oprávněný zájem jsme vám vysvětlili ve výše uvedeném seznamu.

Proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku za podmínek čl. 21 DSGVO. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Používání našeho webového obchodu

Pokud si přejete v našem internetovém obchodě objednat, je pro uzavření smlouvy a vyřízení vaší objednávky nezbytně nutné poskytnout určité údaje. Tyto informace, které jsou nezbytné pro zpracování, jsou označeny zvlášť, všechny ostatní informace mohou být poskytnuty dobrovolně. údaje, které nám poskytnete během procesu objednávání, zpracováváme pouze za účelem vyřízení vaší objednávky. Pokud požadované údaje neuvedete, vaše objednávka nebude zpracována.

Pro plnění smlouvy je podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO povinné, abychom vaše osobní údaje (registrační značku vozidla) předali společnosti Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFiNAG), Austro Tower, Schnirchgasse 17 v 1030 Vídeň.  
Informace o ochraně údajů ve společnosti ASFiNAG naleznete na adrese: https://www.asfinag.at/privacy/.

Dále může být nutné předat vaše údaje dalším třetím stranám za účelem vyřízení objednávky, např. bankám/poskytovatelům platebních služeb, logistickým společnostem atd. Více informací najdete výše v části "Předávání údajů" a níže v části "Služby třetích stran".

Právním základem pro použití vašich údajů ke zpracování objednávky je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO (zpracování údajů za účelem plnění smlouvy). Právním základem pro údaje, které dobrovolně poskytnete v procesu objednávání, je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Vzhledem k požadavkům obchodního a daňového práva jsme povinni uchovávat údaje o vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po dvou letech však zpracování omezíme, tj. vaše údaje budou použity pouze ke splnění zákonných povinností.

Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, zejména finančním, je proces objednávání šifrován pomocí technologie TLS.

Vámi poskytnuté údaje můžeme také zpracovávat, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo vám zasílali e-maily s technickými informacemi.

Právním základem pro použití vašich kontaktních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem na zpracování údajů). Oprávněný zájem vyplývá z naší potřeby zasílat vám zajímavé informace o naší nabídce a naší společnosti (přímá reklama).

Proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu na přímé reklamě můžete kdykoli vznést námitku za podmínek čl. 21 DSGVO. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži. Nevzniknou vám žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

Služby třetích stran

Za účelem zjednodušení zpracování našich údajů a rozšíření funkčnosti našich webových stránek využíváme služby/zdroje třetích stran, například pluginy, externí obsah, software nebo jiné externí poskytovatele služeb (služby). Při tomto procesu mohou být osobní údaje předány také poskytovateli služeb. V zájmu ochrany vašich údajů jsme v případě potřeby smluvně zavázali poskytovatele služeb v souladu s článkem 28 DSGVO, aby zpracovávali vaše údaje pouze v souladu s našimi pokyny.

Výslovně upozorňujeme, že pravidelně odpovídáme pouze za shromažďování a předávání údajů službou ve smyslu DSGVO, nikoli však za jejich následné zpracování příslušným poskytovatelem služeb.

Podrobněji využíváme následující služby:

Služby Google

Naše webové stránky využívají následující služby společnosti Google Ireland Limited ("Google EU"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tato společnost zastupuje v EU společnost Google LLC ("Google US"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Používáním služeb se údaje přenášejí do společnosti Google EU a za určitých okolností ze společnosti Google EU do společnosti Google USA. Skupina Google může předané údaje zpracovávat za účelem vytvoření anonymizovaných uživatelských profilů pro statistické účely. Pokud máte také účet Google a jste k němu přihlášeni, může společnost Google přiřadit přenášená data k vašemu účtu, a to i na různých zařízeních. Na toto zpracování údajů nemáme v zásadě žádný vliv. Za zpracování těchto údajů je proto odpovědná společnost Google EU.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy .

Podrobnosti o uzavřených standardních smluvních doložkách (zaručujících úroveň ochrany údajů ve třetích zemích) naleznete zde: https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=cz .

Své reklamní preference Google můžete spravovat na následující webové stránce: https://adssettings.google.com/?hl=cz (Toto nastavení bude po vymazání souborů cookie smazáno).

Používáme:

Google Analytics

Naše webové stránky používají službu "Google Analytics" od společnosti Google. Služba Google Analytics používá soubory cookie (viz výše v části "Soubory cookie"), které nám umožňují analyzovat používání webových stránek návštěvníky. Informace generované souborem cookie o používání těchto webových stránek uživateli se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Mimo jiné mohou být přenášeny následující údaje: Vaši IP adresu, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému (tzv. user agent), webové stránky, ze kterých jste přistupovali (tzv. referrer), datum a čas požadavku a případně vašeho poskytovatele internetových služeb.

Na našich webových stránkách byla aktivována anonymizace IP, takže vaše přenášená IP adresa je před přenosem mimo oblast působnosti DSGVO zkrácena a tím částečně zneidentifikována, tj. anonymizována. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve přenesena na server společnosti Google v USA a tam okamžitě zkrácena.

Společnost Google bude z našeho pověření používat předané informace za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů služby Google Analytics najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de .

Můžete zabránit tomu, aby údaje generované souborem cookie a související s používáním webových stránek (včetně IP adresy) byly přenášeny nebo zpracovávány společností Google, a to tak, že si stáhnete zásuvný modul prohlížeče dostupný na následujícím odkazu a nainstalujete jej do svého prohlížeče. Aktuální odkaz je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz .

Souborům cookie můžete také zcela zabránit (viz výše "Jak se vyhnout souborům cookie").

Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby). Při prvním vstupu na webové stránky vás prostřednictvím zobrazeného upozornění požádáme o souhlas s používáním služby. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna vymazáním všech souborů cookie ve svém prohlížeči nebo opětovným otevřením banneru se soubory cookie. Jak to funguje ve vašem prohlížeči, najdete v pokynech k prohlížeči.

Reklamy Google (dříve Adwords)

Používáme reklamní službu "Ads" od společnosti Google. Tato služba nám umožňuje inzerovat naše nabídky na externích webových stránkách pomocí tzv. Google Ads. Můžeme také zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tyto reklamy jsou doručovány společností Google prostřednictvím tzv. "reklamních serverů". K tomuto účelu používáme soubory cookie reklamního serveru (viz výše v části "Soubory cookie"), jejichž prostřednictvím lze měřit různé parametry pro určení úspěšnosti. My sami neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje prostřednictvím výše uvedených reklamních opatření. Od společnosti Google dostáváme pouze statistická vyhodnocení. Tato hodnocení nám umožňují určit, která z použitých reklamních opatření jsou obzvláště účinná. Z používání reklamních médií nezískáváme žádné další údaje, zejména vás na základě těchto informací nemůžeme identifikovat.

Na stránce věnované reklamě (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cz)  se můžete dozvědět více informací o reklamě ve společnosti Google, o tom, jak přesně jsou vaše údaje v souvislosti s reklamou využívány a jak dlouho společnost Google tyto údaje uchovává.

Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje, a proto vás informujeme podle našeho stavu znalostí: Prostřednictvím integrace reklam získává společnost Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé služby Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu.

účast v tomto postupu sledování můžete zabránit několika způsoby:

 1. nastavením softwaru prohlížeče tak, aby nepřijímal soubory cookie (viz výše "Jak se vyhnout souborům cookie"),
 2. deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí na těchto webových stránkách: https://adssettings.google.com/?hl=cz (toto nastavení bude smazáno při vymazání souborů cookie) nebo
 3. jejich trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internetexplorer nebo Google Chrome na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin . Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Právním základem pro používání reklam Google je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby).  O souhlas s používáním služby vás požádáme při prvním vyvolání webových stránek prostřednictvím zobrazeného upozornění. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna vymazáním všech souborů cookie ve svém prohlížeči. Jak to funguje ve vašem prohlížeči, najdete v pokynech k prohlížeči.

Mapy Google

Naše webové stránky používají externí mapovou službu "Google Maps" od společnosti Google. Mapy Google slouží k interaktivní mapě na našich webových stránkách, která vám ukáže, jak nás najít a jak se k nám dostat. Tato služba nám umožňuje prezentovat naše webové stránky atraktivním způsobem načítáním mapových podkladů z externího serveru. Požadované údaje jsou obvykle vyžádány ze serveru Google v USA. Prostřednictvím tohoto požadavku se na server Google přenášejí a ukládají mimo jiné následující informace: Vaši IP adresu, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému (tzv. user agent), webové stránky, ze kterých jste přistupovali (tzv. referrer), datum a čas požadavku a případně vašeho poskytovatele internetových služeb.

Tato služba využívá webové úložiště vašeho prohlížeče. Více informací o této problematice najdete výše v části "Webové úložiště".

Právním základem pro používání Map Google je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby). Při prvním vstupu na webové stránky vás požádáme o souhlas s používáním služby prostřednictvím zobrazeného textu zprávy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna vymazáním všech souborů cookie ve svém prohlížeči nebo opětovným otevřením banneru se soubory cookie. Jak to funguje ve vašem prohlížeči, najdete v pokynech k prohlížeči.

Google Tag Manager

Naše webové stránky používají podpůrnou službu "Google Tag Manager" od společnosti Google. Tato služba sama o sobě nezpracovává žádné osobní údaje. Správce značek Google však umožňuje spouštění skriptů, které jsou vyžadovány jinými službami pro sběr dat. Správce značek Google nemá k těmto údajům přístup.

Analytické nástroje

Používáme určité služby, které zaznamenávají údaje od návštěvníků webových stránek a poskytují nám je k analýze. Tyto údaje používáme ke zlepšení našich webových stránek, služeb a nabídek na základě jejich využití. Shromažďovány mohou být zejména následující informace o chování návštěvníků: Vaši IP adresu, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému (tzv. user agent), webové stránky, ze kterých jste se připojili (tzv. referer), datum a čas požadavku a případně vašeho poskytovatele internetových služeb, přibližný původ (země a město), jazyk, kliknutí na obsah a dobu zobrazení.

Právním základem pro použití analytických nástrojů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby). Při prvním vstupu na webové stránky vás prostřednictvím zobrazeného upozornění požádáme o souhlas s používáním služby. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna vymazáním všech souborů cookie ve svém prohlížeči nebo opětovným otevřením banneru se soubory cookie. Jak to funguje v prohlížeči, zjistíte v pokynech k prohlížeči.

Používáme:

Google Analytics

Naše webové stránky používají službu "Google Analytics" poskytovanou společností Google. Viz výše uvedené informace o ochraně údajů.

Hotjar

Naše webové stránky využívají službu "Hotjar" poskytovanou společností Hotjar Ltd. ("Hotjar"), 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta. Tato služba nám umožňuje měřit a analyzovat kliknutí myší, pohyby myší apod. na našich webových stránkách. Přitom se na server Hotjar přenášejí informace shromážděné pomocí sledovacího kódu a souborů cookie s různou dobou životnosti. Těmito informacemi jsou jednak soubory protokolu serveru a jednak údaje týkající se zařízení, jako je zejména IP adresa vašeho zařízení a vaše e-mailová adresa včetně vašeho jména a příjmení, pokud jste nám tyto informace poskytli prostřednictvím našich webových stránek, velikost obrazovky a typ zařízení, vaše zeměpisná poloha a preferovaný jazyk. Shromažďování vašich údajů můžete společnosti Hotjar zabránit kliknutím na následující odkaz. Na vašem koncovém zařízení se pak nastaví opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování údajů při návštěvě těchto webových stránek: https://www.hotjar.com/opt-out .

Kromě oprávněného zájmu je právním základem pro používání Hotjaru čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO (souhlas se zpracováním údajů), pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu včetně svého jména.

Microsoft Clarity

Naše webové stránky používají službu "Clarity", kterou poskytuje společnost Microsoft Corporation ("Microsoft"), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Tato služba nám umožňuje analyzovat chování uživatelů na webových stránkách. Přitom se shromažďují údaje, jako je IP adresa, četnost návštěv, místo a čas požadavku, a přenášejí se na servery společnosti Microsoft v USA.

Používáme anonymizační funkci Microsoft Clarity, což znamená, že všechny shromážděné údaje jsou ihned po shromáždění anonymizovány.

Při používání služby se na koncovém zařízení návštěvníka webových stránek ukládají soubory cookie.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky, která obsahuje standardní smluvní ustanovení.

Další informace o ochraně údajů ve společnosti Microsoft naleznete na adrese: https://privacy.microsoft.com/cz-cz/privacystatement.

Mediální služby

K naplnění a doplnění našich webových stránek digitálním obsahem využíváme určité služby. K tomuto účelu obvykle využíváme integrační funkce externích platforem. Prostřednictvím toho se ze serveru poskytovatele přenášejí údaje k vyhledávání obsahu, které se tam obvykle ukládají, např. vaše IP adresa, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému (tzv. user agent), webová stránka, ze které jste přistupovali (tzv. referrer), datum a čas požadavku a případně váš poskytovatel internetových služeb. Další informace naleznete výše v části "Soubory protokolu serveru".

Právním základem pro využívání mediálních služeb je obecně čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem na zpracování údajů), pokud není u příslušné služby uvedeno jinak. Oprávněný zájem vyplývá z našeho zájmu nabídnout vám webové stránky, které jsou atraktivní z hlediska obsahu a vzhledu. Proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku za podmínek čl. 21 DSGVO. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Používáme:

Mapy Google

Naše webové stránky používají službu "Mapy Google" poskytovanou společností Google. Viz výše uvedené informace o ochraně údajů.

Reklamní služby

Na našich webových stránkách využíváme služby, které nám pomáhají podporovat prodej a popularitu naší nabídky. Tyto služby mohou například:

 • zaznamenávat chování návštěvníků našich webových stránek při prohlížení a na základě těchto informací poskytovat vhodné reklamy.
 • shromažďovat statistické údaje o interakci s reklamami na našich webových stránkách, které můžeme použít k optimalizaci našich reklamních aktivit; nebo
 • zobrazit průměr názorů ostatních zákazníků na naši společnost (tzv. hodnocení/testimoniály).

Služby mohou shromažďovat zejména tyto údaje: Původ (země a město), jazyk, operační systém, koncové zařízení (počítač, tablet nebo chytrý telefon), použitý prohlížeč a případné doplňky, referrer (zdroj, odkud uživatel přišel), kliknutí na reklamní bannery, doba zobrazení, akce po kliknutí na reklamní bannery. Tyto údaje nebo jejich části mohou být rovněž předány příslušnému poskytovateli služeb, aby bylo možné službu využívat.

Shromážděné údaje jsou automaticky zpracovávány mimo jiné za účelem zobrazení vhodné reklamy na základě vašich předpokládaných preferencí, pro účely průzkumu trhu nebo pro návrh našich webových stránek podle vašich potřeb. Jedná se o automatizované rozhodování nebo profilování podle čl. 4 č. 4; čl. 22 DSGVO. Toto automatizované zpracování je přípustné podle čl. 22 odst. 2 č. 2 DSGVO na základě § 15 odst. 3 TMG. Proti tomuto typu zpracování údajů máte právo kdykoli vznést námitku. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Právním základem pro využívání reklamních služeb je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby). Při prvním vstupu na webové stránky vás prostřednictvím zobrazeného upozornění požádáme o souhlas se zpracováním vašich údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna vymazáním všech souborů cookie ve svém prohlížeči nebo opětovným otevřením banneru se soubory cookie. Jak to funguje v prohlížeči, zjistíte v pokynech k prohlížeči.

Používáme:

Reklamy Bing (Bing Ads)

Naše webové stránky používají službu "Bing Ads", kterou poskytuje společnost Microsoft Corporation ("Microsoft"), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Další informace o ochraně osobních údajů najdete u společnosti Microsoft na adrese: https://privacy.microsoft.com/cz-cz/privacystatement.

Reklamy Google (Google Ads)

Naše webové stránky využívají službu "Ads" společnosti Google. Viz výše uvedené informace o ochraně údajů.

Google DoubleClick

Naše webové stránky používají službu "DoubleClick" poskytovanou společností Google. Viz výše uvedené informace o ochraně údajů.

Poskytovatelé služeb pro zpracování vaší objednávky

Osobní údaje, které od vás získáme, můžeme v rámci zpracování smlouvy předat třetím stranám, například přepravní společnosti pověřené doručením nebo službě využívané k platbě, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy.

Právním základem pro předání těch údajů, které jsou nezbytné pro zpracování objednávky, je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO (zpracování údajů pro plnění smlouvy). Poskytnutí a předání vašich údajů je nezbytné, protože jinak nebude možné vaši objednávku zpracovat.

Právním základem pro předávání údajů, které jste si dobrovolně zvolili v procesu objednávání (např. pro stav odeslání e-mailem), je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (souhlas dotčené osoby). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

In detail, používáme následující poskytovatele služeb:

PayPal

Ke zpracování plateb používáme službu "PayPal" společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal"), 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Tato služba nám umožňuje poskytovat vám v našem internetovém obchodě různé platební metody. Při použití této služby jsou z našich webových stránek společnosti PayPal přenášeny údaje, zejména vaše IP adresa, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému (tzv. user agent), webová stránka, ze které jste se připojili (tzv. referer), datum a čas požadavku a případně váš poskytovatel internetových služeb.

Dále mohou být přenášeny inventární údaje, jako je jméno a adresa, bankovní údaje, jako jsou čísla účtů nebo kreditních karet, hesla, TAN, jakož i informace týkající se smlouvy, částky a příjemce.

Podrobnosti o shromažďovaných údajích a informace o tom, jak společnost PayPal shromážděné údaje zpracovává, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=cz_CZ.

Na používání služby PayPal máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DSGVO, kterým je nabídnout efektivní a bezpečnou možnost platby.

Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete také v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=cz_CZ.

Stripe

Pro zpracování plateb používáme službu "Stripe" společnosti Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA.

Tato služba nám umožňuje poskytovat vám v našem internetovém obchodě různé platební metody. Když dokončíte objednávku, naše webové stránky předají společnosti Stripe údaje, zejména vaše platební údaje (například číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty), vaši IP adresu, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému (tzv. user agent), webové stránky, ze kterých jste se dostali na stránky (tzv. referrer), datum a čas požadavku a případně vašeho poskytovatele internetových služeb. Dále mohou být přenášeny inventární údaje, jako je jméno a adresa, bankovní údaje, jako jsou čísla účtů nebo kreditních karet, hesla, TAN, jakož i informace týkající se smlouvy, částky a příjemce.

Podrobnosti o shromažďovaných údajích a informace o tom, jak společnost Stripe shromážděné údaje zpracovává, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe: https://stripe.com/cz/privacy .

Na používání služby Stripe máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DSGVO, který spočívá v tom, že prostřednictvím poskytovatele služeb nabízíme co nejjednodušeji více platebních metod a nemusíme pro každou platební metodu pověřovat samostatného poskytovatele služeb. Tím se zároveň sníží počet příjemců vašich dat.

Klarna

Ke zpracování plateb používáme službu Klarna společnosti Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, švédsko. Za účelem zpracování platby jsou vaše údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, obec, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa) a údaje shromážděné v souvislosti s vaší objednávkou (výše faktury, typ dodávky, zboží) předány společnosti Klarna za účelem ověření vaší totožnosti a úvěruschopnosti.

Zde se dozvíte, kterým úvěrovým agenturám mohou být vaše údaje předány:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/cz_cz/credit_rating_agencies

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna:

https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Mollie

Ke zpracování plateb používáme "Mollie", službu společnosti Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nizozemsko.

Tato služba nám umožňuje poskytovat vám v našem internetovém obchodě různé platební metody. Dokončením objednávky naše webové stránky předávají společnosti Mollie údaje, zejména vaše platební údaje (např. číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty), vaši IP adresu, informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému (tzv. user agent), webové stránky, ze kterých byl proveden přístup (tzv. referrer), datum a čas požadavku a případně vašeho poskytovatele internetových služeb. Kromě toho se v rámci tohoto požadavku zaznamenává stav a množství přenesených dat. V některých případech se společnosti Mollie předává také vaše jméno a příjmení, údaje o adrese a další osobní údaje, které aktivně poskytnete.

Pokud využíváte služeb společnosti Mollie, budou vaše osobní údaje společností Mollie použity mimo jiné také pro analytické účely a pro školení zaměstnanců společnosti Mollie. Další podrobnosti o shromažďovaných údajích a informace o tom, jak společnost Mollie shromážděné údaje zpracovává, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mollie: https://www.mollie.com/en/privacy.

Máme oprávněný zájem na používání služby Mollie ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) DSGVO, kterým je nabízet co nejjednodušeji prostřednictvím poskytovatele služeb pluralitu platebních metod a nemuset pro každou platební metodu pověřovat samostatného poskytovatele služeb. Tím se zároveň snižuje počet příjemců vašich údajů.

Ostatní služby

Cookiebot

Naše webové stránky využívají službu "Cookiebot" poskytovanou společností Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko. Cookiebot se používá k plnění zákonných povinností a k ukládání souhlasu návštěvníka webových stránek.

Prostřednictvím služby jsou shromažďovány a společnosti Cybot A/S předávány tyto údaje: informace o prohlížeči, informace o koncovém zařízení, čas návštěvy webové stránky, anonymizovaná IP adresa, zeměpisná poloha, údaje o přihlášení a odhlášení.

Služba může nastavit soubory cookie a ukládat data v místním úložišti návštěvníka webových stránek.

Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cookiebot: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ .

Právním základem pro použití pluginu je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávněný zájem na zpracování údajů). Oprávněný zájem vyplývá z naší potřeby nabízet webové stránky v souladu s právními předpisy a poskytnout vám možnost spravovat nastavení souborů cookie. Proti zpracování vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku za podmínek čl. 21 DSGVO. K tomu použijte kontaktní údaje uvedené v tiráži.

 

Stav prohlášení o ochraně údajů: 30.03.2023

Zdroj: Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH