Všeobecné obchodní podmínky

1 Rozsah působnosti a předmět smlouvy

1.1 Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny právní úkony společnosti Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg („Poskytovatel“) se zákazníky. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na spotřebitele ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB), pokud není výslovně uvedeno, že se vztahují pouze na firemní zákazníky. Spotřebitelem ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB) je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nespadá převážně do okruhu její podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti.

1.2 Uplatňování odlišných obchodních podmínek ze strany zákazníků se výslovně zamítá. Platí pouze v případě, kdy bylo jejich uplatnění výslovně odsouhlaseno, a to ve stanoveném rozsahu.

1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla poskytování služeb poskytovatelem a využívání těchto služeb zákazníky.

2 Předmět smlouvy

Poskytovatel provozuje internetový portál mautpilot.de pro poskytování časově omezených dálničních známek a mýtného za placené úseky silnic platných na rakouských komunikacích. Může se jednat např. o dálniční známky na 10 dní, na 2 měsíce či na 1 rok nebo o mýtné za placené úseky silnic (např. dálnice přes Brenner) platné na rakouských komunikacích. Předmětem smlouvy je využití funkcí poskytovaných na portálu a načítání údajů, které lze prostřednictvím poskytovaných funkcí získat.

3 Uzavření smlouvy

3.1 K uzavření smlouvy dojde odesláním a potvrzením objednávky. K potvrzení objednávky může dojít výhradně poskytnutím příslušných údajů poskytovatelem.

3.2 Prezentace zboží a služeb na webových stránkách poskytovatele nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy, ale výzvu k podání nabídky ze strany zákazníka (invitatio ad offerendum). Právně závazná nabídka k uzavření smlouvy ze strany zákazníka (objednávka) se uzavírá teprve po dokončení objednacího procesu v oblasti „nákupního košíku“ po zadání údajů o zákazníkovi, a to kliknutím na objednací tlačítko „odeslat závaznou objednávku“. Do té doby má zákazník možnost kdykoli proces objednávky přerušit a provést opravy. Přijetí objednávky poskytovatel neprodleně potvrdí e-mailem s potvrzením o přijetí objednávky. Potvrzení přijetí objednávky nepředstavuje přijetí smlouvy.

3.3 Výše ​​finanční úhrady vyplývá z cenových informací zveřejněných v době objednávky na portálu.

3.4 Nabídka služeb prezentovaná na webových stránkách poskytovatele obsahuje v zásadě pouze dostupné zboží a služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkontrolovat v jednotlivých případech po obdržení objednávky dostupnost zboží či služeb a bude o tom zákazníka neprodleně informovat. V případě, že objednaná služba nebude k dispozici, poskytovatel okamžitě vrátí platby, které již zákazník provedl.

3.5 Smluvním jazykem je němčina. Text smlouvy nebude uložen. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Objednací údaje budou zákazníkovi zaslány e-mailem. Po dokončení objednávky nebudou vaše objednací údaje přes internet z bezpečnostních důvodů dále dostupné.

4 Právo na odstoupení od smlouvy

Výhradně pro zákazníky ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB), tedy pro fyzické osoby, které uzavírají právní úkon za účelem, který nespadá převážně do okruhu jejich podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti, platí následující:

a) Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, e-mail: legal@mautpilot.cz) o svém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste zaslali oznámení o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

b) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, máme povinnost vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů za doručení (s výjimkou nadstandardních nákladů, které vyplývají z vašeho výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Při vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní peněžní transakci, pokud s vámi nebyl výslovně dohodnut jiný způsob. Za vrácení plateb vám v žádném případě nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud jste vyjádřili požadavek, aby služby započaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá poměru celkového zamýšleného objemu služeb plynoucího z této smlouvy a již poskytnutých služeb až do okamžiku, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy.

c) Předčasné ukončení platnosti práva na odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká, pokud jsme plně poskytli službu a službu jsme začali poskytovat až poté, co jste k tomu dali svůj výslovný souhlas a zároveň jste potvrdili, že jste si vědomi toho, že právo na odstoupení od smlouvy plným poskytnutím služby zaniká.

Konec poučení o právu na odstoupení od smlouvy

5 Ceny; platební podmínky; podmínky doručení; kompenzace hodnoty

5.1 Ceny zahrnují poplatky za dálniční známky a mýtné společnosti ASFINAG (aktuální poplatky za časově omezené dálniční známky a mýtné za placené úseky silnic společnosti ASFINAG najdete na adrese https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/ a na adrese https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/tarife/), dále servisní poplatek za službu poskytovatele a za rychlou dostupnost a také příslušnou zákonnou daň z přidané hodnoty.

5.2 Pokud není dohodnuto jinak, jsou platby splatné do sedmi kalendářních dnů od obdržení řádné faktury, a to převodem částky uvedené na faktuře na účet uvedený na faktuře.

5.3 Pokud není dohodnuto jinak, probíhá doručení výhradně elektronicky registrací elektronické dálniční známky/speciálního mýtného za placený úsek silnice u příslušného provozovatele dané trasy a zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Poštovné je zdarma.

5.4 Faktura bude vystavena a odeslána pouze elektronicky ve formátu PDF. Uživatel souhlasí se zasíláním elektronické faktury. Prvotní vystavení elektronické faktury a stažení online kopií faktur je zdarma. Při případném vystavení kopie faktury ve formě na papíře si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat poplatek za zpracování.

5.5 Pokud v případě, že je uplatněno právo na odstoupení od smlouvy, zákazník dluží kompenzaci za hodnotu služby poskytované do okamžiku odstoupení od smlouvy, vypočítáme kompenzaci hodnoty poměrným způsobem (výpočet vztahujeme na kalendářní měsíc o 30 dnech a kalendářní rok o 360 dnech; „bankovní metoda“), tj. na základě našich cen v závislosti na době platnosti, která uplynula až do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6 Právo používat obsah dostupný na portálu

6.1 Pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo na portálu výslovně povoleno další použití nebo pokud není na portálu umožněno prostřednictvím odpovídající funkce (např. tlačítko pro stažení), aniž jsou dotčena stávající práva třetích stran,

6.1.1 smí se obsah dostupný na portálu online vyhledávat a zobrazovat pouze pro osobní použití;

6.1.2 nesmí se obsah dostupný na portálu zcela ani částečně upravovat, měnit, překládat, ukazovat či prezentovat, publikovat, veřejně vystavovat, rozmnožovat ani distribuovat. Rovněž je zakázáno odstraňovat nebo měnit autorskoprávní poznámky, loga a další symboly nebo ochranná upozornění.

6.2 Aniž jsou dotčena stávající práva třetích stran, řádně staženému nebo vytištěnému obsahu je uděleno časově neomezené a nevýhradní právo na použití pro vlastní, nekomerční účely. V ostatních případech náleží všechna práva k obsahu původnímu držiteli práv. Práva vyplývající ze zákona zůstávají nedotčena.

7 Omezení odpovědnosti za placené služby

7.1 Poskytovatel plně odpovídá za škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany poskytovatele nebo jeho právních zástupců, vedoucích pracovníků nebo řadových zaměstnanců.

7.2 V případě mírného nedbalostního porušení pouze zanedbatelných smluvních povinností nenese poskytovatel odpovědnost.

7.3 Kromě toho se odpovědnost poskytovatele za škody způsobené mírnou nedbalostí omezuje na škody, které lze obvykle očekávat v rámci příslušného smluvního vztahu (předvídatelná škoda typická pro danou smlouvu). To platí také pro porušení povinností mírnou nedbalostí ze strany právních zástupců, vedoucích pracovníků nebo řadových zaměstnanců poskytovatele.

7.4 Výše ​​uvedené omezení odpovědnosti neplatí v případě podvodného úmyslu, v případě ublížení na zdraví nebo škod na zdraví, porušení záruk nebo nároků vyplývajících z odpovědnosti za výrobek.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, musí být všechna prohlášení učiněna v textové podobě.

8.2 Smlouva uzavřená se zákazníkem a tyto všeobecné obchodní podmínky podléhají právním předpisům Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o prodeji (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG) a s vyloučením mezinárodní práva soukromého. Zákonná ustanovení o omezení volby práva a použitelnosti kogentních ustanovení, zejména státu, v němž má zákazník jako spotřebitel obvyklé bydliště, zůstávají nedotčena.

8.3 Následující ustanovení platí výhradně pro firemní zákazníky: Výlučným místem jurisdikce pro všechny spory vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek je, pokud je taková dohoda o místě jurisdikce přípustná, sídlo poskytovatele.

8.4 Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online: https://ec.europa.eu/consumers/odr Naše e-mailová adresa je: legal@mautpilot.cz.

8.5 Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a odešlete jej poskytovateli.)

– komu: Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, e-mail: legal@mautpilot.cz:

– tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o nákupu následujícího zboží (*) / poskytování následující služby (*)

– objednáno dne (*) / přijato dne (*)

– jméno spotřebitele/spotřebitelů

– adresa spotřebitele/spotřebitelů

– podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze v případě doručení ve formě na papíře)

– datum

(*) Nehodící se škrtněte.

 

Stav: 17.03.2022